Unikatna zaštita od elektromagnetnog zračenja
Kupovina

SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) – SPECIFIČNA STOPA APSORPCIJE

SAR predstavlja količinu energije koje telo apsorbuje prilikom izloženosti elektromagnetnom zračenju. Drugim rečima, to je snaga EM talasa koju apsorbje određena masa čovekovog tkiva. Specifična stopa apsorpcije se izražava u jedinicama W/Kg (vat po kilogramu). SAR se određuje kao srednja vrednost za celo telo ili pojedine delove (tipično 1g ili 10g tkiva).

Specifična stopa apsorpcije zavisi od frekvncije elektromagnetnih talasa (po pravilu sa porastom frekvencije SAR opada). Takođe, usled različite gustine, strukture, provodnjivosti vrednosti SAR za pojedina tkiva se razlikuju.

Kada je u pitanju zračenje mobilnog telefona SAR predstavlja maksimalnu snagu po jedinici mase koju apsorbuje glava korisnika telefona u određenom vremenu.

U donjoj tabeli date su maksimalne vrednosti SAR-a i odgovarajući standardi za Evropu i Ameriku.

Region Protokol merenja SAR-a Referentni standard Granična vrednost
Evropa European Specification ES 59005 (1998) ICNIRP Guidelines 1998 (ICNIRP 1998) 2.0 W/Kg usrednjen za 10g tkiva
SAD Federal Communications Commission (FCC) Guidelines (FCC 1997) American Standard ANSI C95.1 (ANSI 1992) 1.6 W/Kg usrednjen za 1g tkiva

Po standardima Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP - International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) maksimalna dozvoljena vrednost SAR-a je 2 W/Kg.

Merenje vrednosti SAR-a za zračenje mobilnih telefona obavlja se pomoću specijalno dizajnirane aparature, gde glavu čoveka simulira silikonska lutka u koju se naliva određena tečnost koja ima slične provodne karakteristike ko tkivo glave čoveka (slike ispod).

sar_1

Proizvođači mobilnih telefona su dužni da u tehničkim karakteristikama aparata navedu i vrednost SAR-a. Mnogi sumnjaju na objektivnost podataka koje navode proizvođači mobilnih telefona.

Na ovom linku možete da nađete vrednosti za SAR za većinu mobilnih telefona na tržištu.

JOŠ NEŠTO O SAR-U I ZRAČENJU MOBILNIH TELEFONA

U određenim, ne tako retkim okolnostima može se desiti da se granična vrednost SAR-a od 2W/Kg koju propisuje Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizirajućeg zračenja (ICNIRP) bude znatno previšena. Ovo se pre svega odnosi na zatvorene prostore sa velikom koncentracijom korisnika mobilnih telefona. Fizičar Tsuyoshi Hondou sa japanskog univerziteta Tohoku isptraživao je ovu pojavu i utvrdio na osnovu fizičkih zakona refleksije i interferencije elektromafnetnih zračenja mobilnih telefona u zatvorenim prostorima (posebno sredstvima prevoza) može doći do velikih vrednosti SAR-a opasnih za čovekovo zdravlje. Kod uključenja nekoliko stotina mobilnih telefona (npr. u kongresnim holovima, holovima sportskih i drugih dvorana) dostiže se snaga kakvu emituje mikrotalasna pećnica.

Na donjoj slici dat je primer fokusiranja EM energije na određenoj poziciji u autobusu.

sar_2

U slučaju da više putnika (npr. putnici A, B i C) istovremeno koriste mobilne telefone, zbog refleksije EM talasa od metalne konstrukcije prevoznog sredstva, na prostoru nekih sedišta (npr. putnik D) može doći do povećanja koncentracije elektromagnetne energije. U tom slučaju moguće je prekoračenje specifične stope apsorpcije – SAR koju propisuju standardi.

Danas u skoro svim zemljama Evropske unije postoje propisi o zabrani korištenja mobilnih telefona u određenim javnim prostorima uključujući i sredstva javnog prevoza.

Penetracija i apsorpcija elektromagnetnog zračenja mobilnog telefona zavisi od učestanosti na kojoj radi mobilna merža (900 MHz ili 1800 MHz – manja je pri većoj frekvenciji), kao i od intenziteta signala. Egzaktno je utvrđeno da je penetracija i apsorpcija EM zračenja mobilnog telefona znatno veća u glavama dece nego što je to slučaj kod odraslih. To je jedan od ključnih razloga zašto se insistira na zabrani korišćenja mobilnih telefona u predškolskom i školskom uzrastu dece.

Na donjim slikama je, u dve projekcije (horizontalna i vertikala), prikazana penetracija i apsorpcija EM zračenja mobilnog telefona u glavi odrasle osobe. Ovo direktno objašnjava neospornu činjenicu da se tumori mozga javljaju po pravilu sa strane na kojoj osoba drži mobilni telefon.

sar_3

Intenzitet zračenja mobilnog telefona je različit u raznim fazama veze. Na donjem dijagramu se vidi da je najintenzivnije zračenja u fazi javljanja i da opada u fazi razgovora (konverzacije). Zato se i preporučuje da se mobilni telefon prisloni uz uvo tek pošto se uspostavi veza.

sar_4

PORUČITE NEITRONIK
Kupovina
PORUČITE NEITRONIK
Prijatelji sajta
Banner Vision-Srbija

Banner Biljna ishrana